tuyendung

Tuyển dụng trợ lý nhãn hàng

Mô tả công việc: Triển khai chiến lược Marketing của nhãn hàng phụ trách/ công việc phụ trách theo định hướng chiến lược của Quản